สมัครงานออนไลน์

คำแนะนำการกรอกใบสมัคร


1. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF เท่านั้น สร้างจากการใช้สแกนเนอร์หรือใช้กล้องถ่ายภาพ หลักฐานได้แก่
  1.1 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือ ชุดสุภาพเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน เป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น
  1.2 แนบไฟล์รูปสำหรับแนบใบสมัคร ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB
  1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไฟล์รูปแบบ pdf ที่อ่านได้ชัดเจน
  1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นไฟล์รูปแบบ pdf ที่อ่านได้ชัดเจน
  1.5 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นไฟล์รูปแบบ pdf ที่อ่านได้ชัดเจน
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน *
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สมัครสอบควรติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ให้เรียบร้อย
ตัวอย่าง รูปภาพที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)