แบบฟอร์มการเเจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบหลักฐาน (หากมี) พร้อมระบุ วัน/เวลา
(ถ้าทราบ)

เอกสารประกอบการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
1.เอกสารพิสูจน์ตัวตนของผู้แจ้งเหตุ *
สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานสำคัญประจำตัวบุคคลที่มีรูปถ่ายที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น (ถ้าเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ) กรณีสัญชาติไทย
สำเนาหรือรูปถ่าย Passport (ถ้าเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ) กรณีต่างชาติ
เลือกไฟล์
ไม่จำกัดชนิดของไฟล์

2.หลักฐานอื่นๆ ประกอบการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี)
เลือกไฟล์
ไม่จำกัดชนิดของไฟล์

ส่วนที่ 3 การดำเนินงานของบริษัทภายหลังจากที่ได้รับการเเจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทขอขอบคุณที่ท่านกรุณาแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมทั้งเอกสารและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งนี้บริษัทจะรีบดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว
หากมีกรณีที่บริษัทอาจต้องการอธิบายเพิ่มเติมจากท่านบริษัทจะดำเนินการติดต่อท่านกลับไปตามรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ในส่วนที่ 1

ส่วนที่ 4 คำรับรอง
ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในแบบการเเจ้งเหตุฉบับนี้พร้อมทั้งรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ตามเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
ข้าพเจ้าขอยืนยันและรับประกันว่า ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลใดหรือบริษัท ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายชื่อตามที่ระบุด้านล่างนี้