แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
Data Subject Rights Request Form
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งอยู่ในความดูแลของ กลุ่มบริษัท วาวา แพค จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ต้องระบุในแบบฟอร์มนี้จําเป็นต่อการดําเนินการตามคําขอของท่าน ดังนั้น หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้
1.ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ชื่อ-นามสกุล : *
1.2 เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง : *
1.3 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : *
อีเมลล์ (ถ้ามี)

2. โปรดระบุสถานะความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล :
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :

3.เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ/เอกสารพิสูจน์ตัวตน (ถ้ามี) *
เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะให้ข้อมูลไปยังบุคคลที่ถูกต้อง โปรดยื่นเอกสารพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันว่าท่านมีสิทธิ ได้รับข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากท่านไม่สามารถยื่นหลักฐานในการยืนยันตัวตนที่เพียงพอ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธที่จะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ขอ
3.1 เอกสารเพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นคำร้อง (เลือกได้มากกว่า 1) *
3.2 เอกสารประกอบการดำเนินการแทน/ผู้รับมอบอำนาจ (เฉพาะกรณียื่นคำร้องแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) (เลือกได้มากกว่า 1) *
Choose Files : *
เฉพาะ .jpg .png .gif .bmp .pdf

4. รายละเอียด
4.1 สถานะความสัมพันธ์ของท่านที่มีต่อ บริษัทฯ *
โปรดระบุ :

4.2 โปรดระบุสิทธิที่ท่านประสงค์จะดำเนินการ *
โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ตามคำร้อง : *

5.ท่านต้องการให้บริษัทติดต่อกลับ ผ่านช่องทาง *
ข้าพเจ้าฯ ขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและตกลงรับทราบเงื่อนไขการ ดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอ โดยบริษัท วาวา แพค จำกัด มีสิทธิปฏิเสธการ
ดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
เงื่อนไข :
1. กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลูกค้าของบริษัทฯ สิทธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ผ่านแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
2. บริษัทฯ พิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันทำการ ณ จากวันที่ได้รับคำร้องขอและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด